Ελληνικά / English
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ANAMENOMENH ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019)

Στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου λειτουργούν τρεις Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί, των οποίων η ιδιοκτησία και ευθύνη λειτουργίας ανήκει στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η Εγκατεστημένη Ισχύς της Συμβατικής Παραγωγής κατά Τύπο Παραγωγής και κατά Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό καθώς και η Συνολική Εγκατεστημένη και Διαθέσιμη Ισχύς του Συστήματος που προβλέπεται για τον Οκτώβριο 2019.

Για τον υπολογισμό της Διαθέσιμης Παραγωγής Ισχύος (MW) αφαιρούνται τα ακόλουθα:

  • Μόνιμες Μειώσεις της Εγκατεστημένης Ισχύος
  • Εγκατεστημένη Ισχύς Μονάδων Παραγωγής που βρίσκονται σε ετήσια συντήρηση
  • Εγκατεστημένη Ισχύς Μονάδων Παραγωγής που έχουν υποστεί μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΗΚ (MW)

ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019

Ηλεκτροπαραγωγός

Σταθμός

Εγκαταστάσεις 

Συνδυασμένου

Κύκλου
 

 

Ατμοστρόβιλοι 
 

Αεριοστρόβιλοι 
 

Μονάδες 

Εσωτερικής

Καύσης 

Ολική Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος

Εγκατεστημένη Ισχύς 

Ηλεκτροπαραγωγών 

Σταθμών

Διαθέσιμη Ισχύς 

Ηλεκτροπαραγωγών

Σταθμών 

Μονής

-

-

4 x 37,5 = 150

 

150

140

Δεκέλειας

-

6 x 60 = 360

-

100

460

460

Βασιλικού

2 x 220 = 440

3 x 130 = 390

1 x 37,5 = 37,5

-

868

615

Ολική Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος

440

750

187,5

100

1478

1215

Τελευταία Αναθεώρηση: 30 Σεπτεμβρίου 2019

Σημειώσεις:

1. Η τιμή για την αναμενόμενη Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος Παραγωγής αποτελεί εκτίμηση, που υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα που ισχύουν την αρχή έκαστου μήνα. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορηθείτε για τη σημερινή πραγματική Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος, επισκεφθείτε τη γραφική παράσταση της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας πατώντας εδώ

2. Οι ΜΕΚ ΙΙ στον ΗΣΔ είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω περιορισμού στο χρόνο λειτουργίας.

3. Ο ΑΤ/Σ 3 στον ΗΣΒ είναι διαθέσιμος μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω περιορισμού στο χρόνο λειτουργίας.


EAC_VassilicosPh1 

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος