Ελληνικά / English
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (ΓΙΑ IANOYAΡΙΟ 2020)

Στο μέρος του Συγχρονισμένου Ηλεκτρικού Συστήματος που βρίσκεται εντός των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, λειτουργούν τρεις Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί, των οποίων η ιδιοκτησία και ευθύνη λειτουργίας ανήκει στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς της Συμβατικής Παραγωγής ανά Τύπο Παραγωγής και ανά Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό καθώς και η Αναμενόμενη Διαθέσιμη Ισχύς του Συστήματος που προβλέπεται για τον Ιανουάριο 2020.

Για τον υπολογισμό της αναμενόμενης Διαθέσιμης Παραγωγής Ισχύος (MW),  λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:

  • Μόνιμες/Εποχιακές Μειώσεις της Εγκατεστημένης Ισχύος
  • Εγκατεστημένη Ισχύς Μονάδων Παραγωγής που βρίσκονται σε ετήσια συντήρηση
  • Εγκατεστημένη Ισχύς Μονάδων Παραγωγής που προβλέπεται να τύχουν έκτακτης προγραμματισμένης συντήρησης

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (MW)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Ηλεκτροπαραγωγός

Σταθμός

Εγκαταστάσεις 

Συνδυασμένου

Κύκλου
 

 

Ατμοστρόβιλοι 
 

Αεριοστρόβιλοι 
 

Μονάδες 

Εσωτερικής

Καύσης 

Ολική Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος

Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς Ηλεκτρ. Σταθμών

Αναμενόμενη Διαθέσιμη Ισχύς Ηλεκτρ. Σταθμών

Μονής

-

-

4 x 37,5 = 150

 

150

150

Δεκέλειας

-

6 x 60 = 360

-

100

460

367

Βασιλικού

2 x 220 = 440

3 x 130 = 390

1 x 37,5 = 37,5

-

868

608

Ολική Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος

440

750

187,5

100

1478

1125

Τελευταία Αναθεώρηση: 02 Ιανουαρίου 2020

Σημειώσεις:

1. Η τιμή για την αναμενόμενη Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος Παραγωγής αποτελεί εκτίμηση, που υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα που ισχύουν την αρχή έκαστου μήνα. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορηθείτε για τη σημερινή πραγματική Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος, επισκεφθείτε τη γραφική παράσταση της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας πατώντας εδώ

2.  Ο ΑΤ/Σ 2 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού είναι διαθέσιμος μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω περιβαλλοντικού περιορισμού.

 


EAC_VassilicosPh1 

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος