Ελληνικά / English
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Περιγραφή

Ο όρος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΑΠΕ), σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, σημαίνει τις µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως π.χ. αιολική, ηλιακή και γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια κυµάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, αέρια εκλυόμενα από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέρια.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως σημαντικό μέσο για την προώθηση βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά ταυτόχρονα και ως μέσο για απεξαρτοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Στο πλαίσιο των στόχων και δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ίση με 16% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020, έχει θεσπιστεί νομοθεσία για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού περιέχουν σημαντικές πρόνοιες και κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα αυτό.

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς στηρίζει έμπρακτα κάθε τέτοιο ενδιαφέρον. Μέσω του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και  της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου έχει θεσπίσει κανόνες με τους οποίους παραχωρούνται οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα αυτό ενώ παράλληλα προνοείται προνομιακή μεταχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανομή του φορτίου, σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (Κεφ. Τ16).

Μέχρι σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες για ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ και ειδικότερα για ανέγερση Αιολικών Πάρκων. Λόγω του ενδιαφέροντος αυτού αλλά και στο πλαίσιο των εθνικών στόχων της Δημοκρατίας αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ηλεκτρικού δικτύου της Κύπρου, ο ΔΣΜ έχει προχωρήσει σε ειδική μελέτη που σκοπό έχει τη διερεύνηση της επίδρασης στο ηλεκτρικό σύστημα που θα έχει η εκτεταμένη διείσδυση ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αξιοπιστία, ασφάλεια και ευστάθεια του συστήματος.

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος