Ελληνικά / English
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Αναθεώρηση Κανόνων Αγοράς

Αναδρομή

Στις 12 Μαΐου 2015 η Ρυθμιστική Αρχή Ενεργείας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εξέδωσε την περί του «Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου», Ρυθμιστική Απόφαση 01/2015. Ακολούθως, η ΡΑΕΚ έδωσε εντολή προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για τη σύνταξη τροποποιημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της ΡΑΕΚ, ο ΔΣΜΚ, σε συνεργασία με τους συμβούλους του ECCO International Inc., ετοίμασε προσχέδιο των τροποποιημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού το οποίο έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων καθορίστηκε στις 6 Απριλίου 2016. Κατόπιν παρακλήσεως μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων μερών, δόθηκε παράταση μέχρι τις 20 Απριλίου 2016.

Για να τον βοηθήσει για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης και των συνεδριών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ ζήτησε μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ), τεχνική βοήθεια από την Ομάδα Στήριξης της Κύπρου (Support Group for Cyprus). Η Ομάδα Στήριξης της Κύπρου ανέθεσε στο συμβουλευτικό οίκο Correggio Consulting την υποστήριξη του ΔΣΜΚ.

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης και με στόχο τη διαφάνεια και την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, ο ΔΣΜΚ οργάνωσε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Δημόσια παρουσίαση του προσχεδίου των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού
  • Ολοήμερο εργαστήριο προς τα ενδιαφερόμενα μέρη για ανάλυση των προνοιών των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού
  • Συναντήσεις με ομάδες ενδιαφερομένων μερών για συζήτηση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος

Εκτός από το προσωπικό του ΔΣΜΚ, ενεργό ρόλο στις πιο πάνω δραστηριότητες είχαν οι σύμβουλοι ECCO International Inc. και Correggio Consulting.

Παράλληλα, ο ΔΣΜΚ είχε συναντήσεις με το ΥΕΕΒΤ και τη ΡΑΕΚ.

Όλα τα σχόλια τα οποία υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης δημοσιεύονται αυτούσια στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ. Ο ΔΣΜΚ κατηγοριοποίησε όλα τα σχόλια σχετικά με το αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης και κατέγραψε τις τοποθετήσεις του επί κάθε ενός σχολίου ξεχωριστά. Οι πίνακες αυτοί επίσης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

 

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος