Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Νέες Συνδέσεις

Στο μέρος αυτό δίδονται όλα τα στοιχεία, περιλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών, που πρέπει να έχει υπόψη του ένας υποψήφιος Αιτητής που, ως Παραγωγός ή Καταναλωτής, ενδιαφέρεται να συνδέσει τις ηλεκτρικές του εγκαταστάσεις στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής. Οι αναλυτικές λεπτομέρειες περιέχονται στα επί μέρους ηλεκτρονικά αρχεία (pdf files) που παρατίθενται πιο κάτω. Συνοπτικά αναφέρεται το περιεχόμενο αυτών των ηλεκτρονικών αρχείων ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 12 MVA, που ενδιαφέρονται να συνδεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, χρειάζεται να υποβάλουν Αίτηση Σύνδεσης στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Ο Αιτητής (Παραγωγός ή Καταναλωτής) πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική Αίτηση Σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένου του Ερωτηματολογίου) και να την υποβάλει στο ΔΣΜΚ σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία.

Η διαδικασία που ακολουθείται από το στάδιο υποβολής της Αίτησης Σύνδεσης μέχρι και το στάδιο σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ του Αιτητή και του ΔΣΜΚ παρουσιάζεται στη  «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη)».

Αναφορικά με διάφορα στοιχεία που αφορούν στην Κεφαλαιουχική Δαπάνη της Σύνδεσης, την οποία ο Αιτητής πρέπει να καταβάλει για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής,  καθώς και για άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του Αιτητή, αυτά περιλαμβάνονται στις «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών».

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με την απόφαση της υπ’ αριθμό 821/2012 ημερομηνίας 30/11/2012, ενέκρινε τα πιο πάνω αναφερόμενα, δηλαδή  τη «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη)» και τις «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών», με έναρξη ισχύος την 01/01/2013.

Σχετικό δείγμα της Σύμβασης Σύνδεσης που θα υπογραφεί μεταξύ Αιτητή και ΔΣΜ, και το οποίο δείχνει τι περίπου περιλαμβάνεται σε αυτή, παρουσιάζεται στο «Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης Αιολικού Πάρκου».

Παρατίθεται επίσης σχετικό Εγχειρίδιο «Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς/ Διανομής», στο οποίο επεξηγούνται όλα τα απαιτούμενα που πρέπει να έχει υπόψη του ο Αιτητής, τα οποία αφορούν το στάδιο που ακολουθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, για την πραγματοποίηση της σύνδεσης και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του.

Οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, για τους οποίους γίνεται αναφορά στον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο 122(Ι)/2003, καθορίζουν αναλυτικά  τις λειτουργικές διαδικασίες και τις αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με όλους τους Χρήστες (Παραγωγούς/ Καταναλωτές) του Συστήματος Μεταφοράς.

Επίσης, παρατίθεται κατάλογος των αιτήσεων από το 2005 και εντεύθεν με συνοπτικούς Πίνακες αναφορικά με τις Αιτήσεις Σύνδεσης Σταθμών Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όσο και Συμβατικούς, τις Αιτήσεις Σύνδεσης Καταναλωτών, καθώς επίσης τις Συμβάσεις Σύνδεσης που υπογράφηκαν με τον ΔΣΜΚ και βρίσκονται σε ισχύ. Ο κατάλογος αυτός έχει τίτλο «Κατάλογος Αιτήσεων Συνδέσεων». 

 


1. Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού / Πελάτη)

2. Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών 

    2.1 Υποσταθμοί Μεταφοράς με Καθεστώς Επιστρεπτέας Συνεισφοράς

3. Μεθοδολογία Χρέωσης Απωλειών Ενέργειας

4. Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης (για Αιολικό Πάρκο)

5. Εγχειρίδιο "Όροι και Προϋποθέσεις για Σύνδεση Εγκαταστάσεων Ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς / Διανομής" 

6. Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής

7. Έντυπα Αιτήσεων Σύνδεσης

    7.1. Αίτηση για Σύνδεση Παραγωγών στο Δίκτυο Μεταφοράς 

           7.1.1. Ερωτηματολόγιο για Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής 

           7.1.2. Ερωτηματολόγιο για Αιολικά Πάρκα

           7.1.3. Ερωτηματολόγιο για Φωτοβολταϊκά Πάρκα   

    7.2. Αίτηση για Σύνδεση Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς 

           7.2.1. Ερωτηματολόγιο Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς 

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος