Ελληνικά / English
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Σύντομη Εισαγωγή

Η συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ήταν αποτέλεσμα της απόφασης της Κυβέρνησης για εναρμόνιση με την Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε επόμενο στάδιο τη συμμόρφωση με την Οδηγία 2003/54/ΕΚ.

 

Ο οργανισμός εξασκεί τις αρμοδιότητες του βάσει του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003, Νόμος Ν.122 (Ι)/2003 της 25ης Ιουλίου 2003, και του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012, Ν.211(Ι)/2012.

Οι πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 72/2009 μεταφέρθηκαν στη Κυπριακή Νομοθεσία με το τροποποιητικό Νόμο 211(Ι)/2012 που αναφέρεται στους Περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003-2012. Ο πιο πάνω τροποποιητικός Νόμος περιλαμβάνει σημαντικές πρόνοιες ως προς τη νομική υπόσταση του ΔΣΜΚ ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 58(7) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η διασαφήνιση αυτή ήταν απαραίτητη για το ρόλο του ΔΣΜΚ ως μια ανεξάρτητη οντότητα, επιφορτισμένη με τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς και της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Ο τροποποιητικός νόμος περιέχει επίσης αριθμό προνοιών που ενισχύουν την οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ.

Βασικές αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ είναι η λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η αντικειμενική διαχείριση της εμπορίας ηλεκτρισμού στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στηρίζοντας και προωθώντας την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επίσης και η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρισμού στο Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επίσης, ο ΔΣΜΚ συντονίζει τις ενέργειες για αποκατάσταση βλαβών ή άλλων προβλημάτων στο Σύστημα Παραγωγής/ Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε αυτό να καθίσταται αποδοτικό, συντονισμένο, ασφαλές, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές.

 


NECC_DynamicMapboard

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος